Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý Quỹ. Để có căn cứ xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo (đề cương kèm theo) một số nội dung như sau:

1. Rà soát, đánh giá điểm phù hợp, chưa phù hợp, khó khăn vướng mắc của các Quỹ khi áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể về: văn bản pháp lý; tính chất và mô hình hoạt động; các chỉ tiêu hoạt động; tiền lương, tiền thưởng của người lao động; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý.

2. Đề xuất nội dung hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương phù hợp với tính chất, đặc thù của Quỹ khi áp dụng cơ chế tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (xếp lương, các chỉ tiêu, phương pháp tính năng suất lao động, lợi nhuận, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của tổ chức,...).

Báo cáo xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đồng thời gửi qua email: hiepnt@molisa.gov.vn) trước ngày    /6/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp