Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/BHXH-QLT
V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 và Kế hoạch số 3825/KH-BHXH ngày 6/10/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu DK01). Sau khi Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kê khai danh sách hộ gia đình tham gia BHYT nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố chưa kê khai danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

Nhằm đảm bảo người lao động được cấp mã số định danh theo quy định và được gia hạn thẻ BHYT năm 2017, BHXH thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu người lao động (file danh sách đính kèm) kê khai mẫu DK01-LD để được gia hạn thẻ BHYT năm 2017 theo quy định. Các bước thực hiện như sau:

1. Cơ quan BHXH sẽ cung cấp cho đơn vị danh sách người lao động đang làm việc tại đơn vị chưa kê khai danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

2. Đơn vị cung cấp cho người lao động mẫu DK01-LD theo danh sách được cơ quan BHXH cung cấp và hướng dẫn người lao động kê khai theo nguyên tắc như sau:

2.1. Người lao động đang cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm cả hộ khẩu thường trú và tạm trú

- Trường hợp người lao động có sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì kê khai đầy đủ các tiêu chí trên mẫu DK01-LD như tên chủ hộ, số sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú ... theo địa chỉ thường trú đồng thời kê khai thông tin của người lao động vào Danh sách.

Nếu người lao động là chủ hộ thì kê khai toàn bộ thành viên trong sổ hộ khẩu vào Danh sách.

- Trường hợp người lao động không có sổ tạm trú

+ Tạm trú cùng chủ nhà thì kê khai các tiêu chí về chủ hộ, sổ hộ khẩu... của chủ nhà đồng thời kê khai thông tin của người lao động vào Danh sách.

+ Tạm trú theo phòng trọ, ký túc xá, nhà thờ, chùa... thì kê khai toàn bộ số người đang sinh sống cùng phòng và chọn một người làm chủ hộ. Địa chỉ (Số nhà, đường, tổ dân phố hoặc Thôn (Bản, Tổ dân phố) ghi theo khu tập thể, trường học, nhà trọ...;

2.2. Người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh (không tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì kê khai đầy đủ các tiêu chí trên mẫu DK01-LD như tên chủ hộ, số sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú... theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh đồng thời kê khai thông tin của người lao động vào Danh sách.

3. Cung cấp mẫu DK01-LD:

Đơn vị cung cấp mẫu DK01-LD cho người lao động kê khai, cơ quan BHXH sẽ cung cấp mẫu DK01-LD cho đơn vị nếu có yêu cầu.

Trường hợp đơn vị tự photo mẫu DK01-LD cung cấp cho người lao động thì có thể đề nghị cơ quan BHXH thanh toán tiền photo mẫu cho đơn vị bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thủ tục thanh toán:

- Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu).

- Phiếu thu tiền photo trường hợp số tiền dưới 200.000 đồng; Hóa đơn tài chính trường hợp số tiền từ 200.000 đồng trở lên (nếu số tiền photo từ 5 triệu đồng thì cơ quan BHXH sẽ chuyển khoản).

- Số tiền photo cho 1 mẫu DK01-LD không vượt quá 500 đồng/tờ.

Yêu cầu các đơn vị khi nhận được mẫu DK01-LD do cơ quan BHXH chuyển đến thì khẩn trương hướng dẫn người lao động kê khai và nộp về cơ quan BHXH trước ngày 30/09/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT. QLT (M)

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Mẫu DK01-LD

Họ tên người lao động: ………….

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Họ và tên chủ hộ:...................................... Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú)……………………. Số điện thoại liên hệ (nếu có) ...............................

Địa chỉ: Số nhà, đường, tổ dân phố hoặc Thôn (Bản, Tổ dân phố): ................................................Xã (Phường, Thị trấn) ..........................................

Huyện (Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh) ............................................. Tỉnh (Thành phố)  ..............................................................................

Ngoại tỉnh:  □                                                                      Nội tỉnh: □

STT

Họ và tên

Số định danh (số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh lần đầu

Mối quan hệ với chủ hộ

Loại đối tượng đang tham gia BHYT

Chưa tham gia BHYT

Ghi chú
(Số điện thoại và chứng minh nhân dân)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng
sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ hộ (hoặc người đại diện)
(ký, ghi rõ họ tên)