Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/TTg-NN
V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8805/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 11 năm 2019, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6362/BNN-PCTT ngày 30 tháng 8 năm 2019; ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 11698/BTC-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên. Thời gian thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn nêu trên đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2020, góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều./..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3), Tuynh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng