Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2296/BGTVT-VT
V/v: Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID - 19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 nêu trên.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nguy cơ, phát hiện sớm, phân loại, khoanh vùng nhanh nhất, cách ly kịp thời, dập dịch triệt để, không để dịch bệnh lây lan, chăm lo bảo vệ sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

3. Cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID - 19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, truy tìm nguồn lây một cách nhanh nhất, những người tiếp xúc phải cách ly đầy đủ.

4. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID - 19 bảo đảm tháo gỡ hiệu quả khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại biên giới, đường biển.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát an ninh tại các cửa khẩu, sân bay nhằm kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, không để lọt những người nhiễm bệnh hay nguy cơ nhiễm bệnh vào nước ta.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Gửi kèm văn bản: Công văn số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn