Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/BNV-CCHC
V/v thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và xã hội. Trong quá trình đó, một số nội dung trọng tâm của cải cách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt như: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức; xây dựng Chính phủ điện tử... đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của nền hành chính theo hướng phục vụ. Tuy nhiên, trong hoạt động của bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, hiện nay còn tình trạng họp hành, hội nghị nhiều, gây lãng phí thời gian, tiền của, không phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa hành hành chính.

Để có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo tinh thần cải cách hành chính, Bộ Nội vụ “Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước với các nội dung sau đây:

1. Việc ban hành và tổ chức thực hiện quy định chế độ họp, hội nghị tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ- TTg. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy định chế độ họp theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg.

2. Thực trạng về việc tổ chức họp, hội nghị của các bộ, cơ quan, địa phương thời gian qua. Đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định về tổ chức họp, hội nghị tại bộ, cơ quan địa phương.

3. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức họp, hội nghị trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Cải cách hành chính) bằng văn bản giấy và file điện tử gửi về hộp thư: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn. trước ngày 15/5/2017 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Trọng Thừa;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2294/BNV-CCHC năm 2017 thực hiện Quyết định 114/2006/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2294/BNV-CCHC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/04/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/04/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản