Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn các chi phí liên quan đến quản lý chi phí hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1883/SXD-QLXD ngày 31/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn các chi phí liên quan đến quản lý chi phí hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Khoản IX, Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì: “ Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.”

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(PA).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh