Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 227/BTNMT-VP
V/v cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp danh sách các hồ sơ thủ tục hành chính cần sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến ngày 20 tháng 01 năm 2010 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo).

Kính gửi Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp và đăng tải các hồ sơ trên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (ĐA30).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Thế Cường

 


PHỤ LỤC

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số: 227/BTNMT–VP ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CẤP TỈNH

STT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính mới

Kiến nghị thực thi

STT mới

1

060917

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cấp đổi và xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

1

Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

2

002805

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 19 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 20 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 21 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

5

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 22 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

6

3

002869

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

7

4

102635

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 29 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

8

5

002866

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

6

002862

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

7

002860

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

8

002918

Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 25 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

9

9

100682

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

10

061840

Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

10

11

100691

Đăng ký nhận tặng, cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

12

061289

Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

13

100695

Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

14

061820

Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

15

061882

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 28 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

11

16

100689

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

17

061893

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

18

002832

Gia hạn sử dụng đất đối với t chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Điều 38 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

12

19

100966

Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

13

Thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

14

20

102545

Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

15

21

061130

Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

22

102585

Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

16

23

061618

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

24

102584

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật

Thu hồi Giấy chứng nhận do cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật

Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

17

25

062140

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 25 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

18

26

002921

Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tưng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

27

61743

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

19

28

100491

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

29

062150

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 27 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

20

30

102592

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 26 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

21

31

061978

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Điều 153 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

22

32

061328

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN

STT

Phân công

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính mới

Kiến nghị thực thi

STT mới

1

062189

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư

Cấp đổi và xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

1

Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

2

002561

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.

Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp sở hữu tài sản mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn phường.

Điều 15 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.

Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

5

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.

Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

6

3

002873

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

7

4

002858

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 29 Thông tưsố 17/2009/TT-BTNMT

8

5

002861

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

6

100981

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụtài chính cho đối là tượng hộ gia đình, cá nhân

7

002864

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

8

062344

Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 24 Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT

9

9

002907

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

10

062453

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 26 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

10

11

100984

Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT

11

12

062454

Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

13

063676

Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

14

063687

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

15

102591

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Điều 28 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

12

16

063662

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

17

063669

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

18

062241

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

13

19

062283

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân

20

063680

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Điều 153 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

14

21

063684

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

22

062458

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 25 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

15

23

062620

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 27 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

16

24

062456

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp huyện đã cấp trái pháp luật

Thu hồi Giấy chứng nhận do cấp huyện đã cấp trái pháp luật

Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

17

25

002836

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

Điều 38 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

18

Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

19

Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Điều 28,29,30,31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

20

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CẤP XÃ

STT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính công bố lại

Kiến nghị thực thi

STT mới

1

002233

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

1

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất tại xã, thị trấn mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều 15 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐỂ CÔNG BỐ LẠI

STT

Số seri

Tên thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính mới

Kiến nghị thực thi

I. Đối với cấp tỉnh

1

002824

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Điều 139 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

061782

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đăng chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng t chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chc nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Điều 133 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

061787

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Đăng chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng t chức trong nước, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Điều 134 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

102590

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất thu tiền sử dụng đất với đối tượng t chức trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Điều 129 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

5

100734

Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền 6sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách

Thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Điều 131 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

6

002805

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn lin với đất cho đơn vị trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều 138 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

7

061068

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất t các tổ chức pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn lin với đất cho T chức pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất t các tổ chức pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập

Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

8

062175

Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bng quyền sử dụng đất cho đối tượng t chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chc nước ngoài, cá nhân nưc ngoài

Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài thực hin dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nưc ngoài

Điều 154 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

II. Đối với cấp huyện

1

062296

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất thu tiền sử dụng đất đối vi hộ gia đình, cá nhân

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều 129 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

062451

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối vi trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đăng chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Điều 133 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

062452

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối vi trường hợp phải xin phép cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân

Đăng chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Điều 134 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

063689

Thu hồi đt với đi tượng là hộ gia đình, nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đt.

Thu hồi đt với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đất.

Điều 37 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

5

062212

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, nhân hoặc nhóm người quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật.

Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

6

002829

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trúng đu giá quyền sử dụng đt, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Điều 139 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

7

062624

Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Xoá đăng thế chấp bằng quyền s dụng đất, tài sản gắn liền vi đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

Điều 154 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

III. Đối với cấp xã

1

103349

Cho thuê đt nông nghip đối với hộ gia đình, cá nhân

Cho thuê đất nông nghip đối với hộ gia đình, nhân

Điều 123 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

002882

Chuyển đổi quyền sử dng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân

Điều 147 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

103376

Giao đất làm nhà đối với hộ gia đình, nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Giao đất làm nhà đối với hộ gia đình, nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 124 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

062773

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều 123 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

IV. Đối với khu công nghệ cao, khu kinh tế

1

002843

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều 142 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

2

102579

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với t chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Gia hạn sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với t chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đu tư, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài

Điều 142 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

3

100991

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều 128 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

4

102578

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định c ngoài

Giao lại đt trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư

Điều 128 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

5

102566

Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối vi hộ gia đình, nhân

Điều 128 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

6

102581

Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định c ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện d án đầu tư, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài

Điều 128 Nghị đnh số 181/2004-NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

V. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ

STT

S seri

Tên thủ tục hành chính cũ

Kiến nghị hủy bỏ

Kiến nghị thc thi

1

102586

Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân.

a) Nội dung hủy bỏ:

Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

b) Lý do huỷ bỏ:

- Do có sự thay đổi về biện pháp bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự 2005 nên hiện không còn khái niệm “bảo lãnh” bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và đăng ký “bảo lãnh” mà thay vào đó là “thế chấp của người thứ ba”.

Khoản 4 Điều 72 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm đã qui định “Việc bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành được chuyển thành việc thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba”.

- Việc đăng ký đối với những hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đã được các bên ký kết theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 được giải quyết theo như quy định tại điểm 11 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay thế thủ tục này bằng thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 

2

062304

Đăng ký bo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tưng tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chc nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

a) Nội dung hủy bỏ:

Đăng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng tổ chức, người Việt Nam đnh cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

b) Lý do huỷ bỏ:

Do có sự thay đổi về biện pháp bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự 2005; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 227/BTNMT-VP cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 227/BTNMT-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/01/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Tăng Thế Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/01/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản