Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/LĐTBXH-VP
V/v thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 28/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 2316/UBND-TH về việc thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo tới các cơ quan về tiêu chuẩn, tiêu chí với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định, thông tin về các dự án phát triển nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố (văn bản gửi kèm theo).

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thông báo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị có nhu cầu nhà ở xã hội liên hệ với các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để được hướng dẫn lập hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Báo LĐXH, Tạp chí LĐ&XH, Tạp chí GĐ&TE, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Sỹ Tuấn