Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định hao phí công tác vận chuyển vật liệu tro bay.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty xây dựng cơ bản Rạng Đông.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1099CV/KD.XDCB-RĐ ngày 14/6/2019 của Công ty xây dựng cơ bản Rạng Đông về việc đề nghị hướng dẫn xác định hao phí công tác vận chuyển vật liệu tro bay. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định hao phí công tác vận chuyển vật liệu tro bay bằng xe bồn như nêu tại mục 1 văn bản số 1099CV/KD.XDCB-RĐ ngày 14/6/2019 là chưa phù hợp với thuyết minh và hướng dẫn sử dụng Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện kèm theo Quyết định số 456/QĐ- BXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng, việc xác định hao phí cho công tác vận chuyển tro bay bằng xe bồn phải căn cứ vào thứ tự các loại đường trên lộ trình di chuyển và cự ly vận chuyển. Vì vậy, việc xác định hao phí cho công tác vận chuyển như nêu tại mục 1 nội dung văn bản hỏi cần nêu rõ thứ tự các loại đường và cự ly vận chuyển (vận chuyển trên loại đường nào trước). Trường hợp vận chuyển vật liệu tro bay bằng xe bồn bắt đầu từ 10km đường loại 3, còn 2km tiếp theo là đường loại 5 thì hao phí cho công tác vận chuyển được xác định theo công thức sau:

Hao phí = Đm1xk3 + Đm2x9xk3 + Đm3x2xk5

Trong đó: - Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

- Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km;

- Đm3: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≥ 10km;

- k3: Hệ số điều chỉnh định mức theo đường loại 3;

- k5: Hệ số điều chỉnh định mức theo đường loại 5.

2. Đối với công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty xây dựng cơ bản Rạng Đông nghiên cứu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Cục KTXD(T).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh