Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/LĐTBXH-ATLĐ
V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.

Đến nay, qua theo dõi còn nhiều địa phương chưa thành lập và tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định. Đồng thời, qua tổng hợp đơn thư và qua đối thoại của Hội đồng quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động có nhiều nội dung trao đổi về thực hiện chính sách, pháp luật thuộc thẩm quyền trả lời của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh;

2. Tổ chức các hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh;

3. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động đối thoại của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, tầng 12 tòa nhà Liên cơ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 31/6/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
T
HỨ TRƯỞNG
Tấn Dũng