Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/CT-TTHT
V/v hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy Mê Kông
Địa chỉ: 44-46 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Mã số thuế: 0300566678

Trả lời văn bản số 118/MEKONG PAPER ngày 31/12/2019 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế GTGT; quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty theo trình bày sử dụng hóa đơn đặt in thì về nguyên tắc phải thiết lập đúng và đầy đủ các thông tin quy định. Đối với các hóa đơn Công ty đã thông báo phát hành năm 2019 nhưng chưa sử dụng, đã in sẵn tại chỉ tiêu “ngày...tháng...năm 201...” (các tiêu thức khác đều thực hiện đúng quy định về hóa đơn), để tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục hành chính thì cơ quan thuế chấp nhận cho Công ty thực hiện đóng dấu năm 2020 để sử dụng. Kể từ lần đặt in sau đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Trung tâm nghiên cứu sử dụng hình thức hóa đơn điện tử theo quy định.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TTKT2;
- P.NVDTPC;
- Lưu VT;TTHT.
16-19095578/19-ntnguyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình