Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh máy bay

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinacopter Việt Nam.
(Số 43 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

Bộ Tài chính nhận được văn thư ngày 10/11/2011 của Công ty TNHH Vinacopter – công ty mẹ của công ty TNHH Vinacopter Việt Nam (gọi tắt là “công ty Vinacopter Hồng Kông” đề nghị giải đáp về chính sách thuế đối với trường hợp mua máy bay trực thăng đã qua sử dụng của một cá nhân Việt Nam để sử dụng cho kinh doanh của Công ty Vinacopter Hồng Kông. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Hoạt động thương mại của Công ty Vinacopter Hồng Kông đối với máy bay đã qua sử dụng của cá nhân Việt Nam cần tuân thủ quy định của pháp luật về thương mại của Việt Nam. Do đó đề nghị công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác định công ty có được thực hiện hoạt động thương mại đối với máy bay đã qua sử dụng tại Việt Nam hay không.

2. Trường hợp công ty được phép thực hiện hoạt động thương mại đối với máy bay đã qua sử dụng thuộc sở hữu của cá nhân Việt Nam thì nghĩa vụ thuế được xác định như sau:

a) Đối với cá nhân bán máy bay đã qua sử dụng là tài sản thuộc sở hữu cá nhân và không sử dụng cho kinh doanh:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, trường hợp cá nhân Việt Nam không kinh doanh, không thuộc đối tượng nộp thuế thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán máy bay cho Công ty.

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12, trường hợp cá nhân không kinh doanh bán máy bay thì thu nhập từ bán máy bay không thuộc mười (10) loại thu nhập chịu thuế TNCN.

b) Đối với hoạt động kinh doanh máy bay của công ty Vinacopter Hồng Kông:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12:

Trường hợp công ty bán máy bay cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam hoặc sử dụng để cho một tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam thuê, công ty phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về nghĩa vụ thuế nhà thầu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Trường hợp công ty đưa máy bay ra khỏi Việt Nam, công ty không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Trường hợp máy bay không xuất khẩu ra nước ngoài mà được giao cho người mua tại Việt Nam, đáp ứng các điều kiện tại Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức xuất khẩu tại chỗ thì người nhập khẩu phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với máy bay tại khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời công ty để biết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi