Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 222/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 785/SXD-XD ngày 15/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc cấp chứng chỉ kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Lĩnh vực khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ vàng sa khoáng không phải là lĩnh vực hoạt động xây dựng, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng không xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

2. Nếu cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành điện, kỹ thuật điện đã có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 5 năm, tham gia thiết kế ít nhất 5 công trình về điện và đáp ứng các điều kiện khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì có thể xem xét cấp chứng chỉ thiết kế và giám sát thi công công trình điện.

Tuy nhiên, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ yêu cầu đối với người nào làm chủ nhiệm, chủ trì hoặc làm tư vấn giám sát thi công, không quy định cụ thể quy mô thiết kế đến mức nào. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum lưu ý khi xem xét cấp chứng chỉ hành nghề phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh