Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/HQHCM-GSQL
V/v thủ tục cung ứng thực phẩm

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thảo Quốc Tế

Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp công văn số CVCL/TQT ngày 29/7/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Thảo Quốc Tế về việc giải đáp thắc mắc về thủ tục cung cấp thực phẩm cho thuyền viên trên tàu, như sau:

Đối với các tàu biển chạy tuyến quốc tế khi có hoạt động cung ứng thực phẩm cho thuyền viên trên tàu thì phải làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018.

Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp đến Công ty TNHH Dịch vụ Thảo Quốc Tế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL. Bảo (02b
).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện