Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ đầu tư như sau:

1. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017 theo biểu số 01/CĐT và biểu số 04/CĐT, Thông tư số 85/2017/TT-BTC nêu trên. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu báo cáo và phải được Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản dự án đối chiếu, xác nhận đối với số liệu báo cáo; đồng thời để đảm bảo tính chính xác khi quyết toán niên độ ngân sách, Chủ đầu tư phải đối chiếu và báo cáo số liệu đến đơn vị tính là đồng. Lưu ý đối với số vốn kế hoạch năm 2017 đã được Bộ thông báo cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018 (nếu có), Chủ đầu tư không đưa vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 mà tổng hợp, báo cáo vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2018 theo quy định.

2. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các Cơ quan thanh tra tính đến thời điểm hiện nay theo biểu số 03/CĐT, Thông tư số 85/2017/TT-BTC nêu trên.

Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2018 để tổng hợp báo cáo các Cơ quan có liên quan theo quy định. Ngoài việc gửi báo cáo theo đường công văn, Chủ đầu tư gửi bản mềm vào hòm thư phuongdt@molisa.gov.vn để tổng hợp báo cáo các Cơ quan có liên quan theo quy định.

Đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng