Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/HQHCM-GSQL
V/v tạm ngưng để sửa chữa địa điểm thu gom hàng lẻ (Kho CFS)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Vận Tải Biển Sài Gòn
Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 108/CV-SSC ngày 30/07/2020 của Quý Công ty về việc tạm ngưng để sửa chữa địa điểm thu gom hàng lẻ (Kho CFS). Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh một lần nữa có ý kiến như sau:

Ngày 27/07/2020 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2118/HQHCM-GSQL trả lời cho Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu. Theo đó:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định: “Tạm dừng hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động. Thời gian tạm dừng hoạt động không quá 6 tháng

- Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động kho CFS trong đó có trường hợp: “d) quá thời hạn tạm dừng hoạt động nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này nhưng doanh nghiệp không có văn bản thông báo hoạt động trở lại”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì không thực hiện gia hạn thời gian tạm dừng hoạt động kho CFS. Do đó, đề nghị quý Công ty thực hiện theo các quy định vừa nêu trên

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty CP Vận Tải Biển Sài Gòn biết, thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục
trưởng (để báo cáo);
- Chi cục HQKCX Linh Trung (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (04b
).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện