Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc

Căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1618/BTNMT-KHTC ngày 03/4/2018, Bộ yêu cầu các đơn vị:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước bảo vệ môi trường năm 2017 và năm 2018

1.1. Các đơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực

- Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý của đơn vị; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở của ngành trên cả nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường; trong đó, đánh giá kết quả thực hiện, sản phẩm của các nhiệm vụ năm 2017; ước kinh phí giải ngân đến 30/6/2018 và dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch 2018.

- Kiến nghị và đề xuất.

Các đơn vị quản lý nhà nước đã được giao dự toán kinh phí bảo vệ môi trường (Cục Người có công; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Bảo trợ xã hội và Văn phòng Bộ - Vụ Kế hoạch - Tài chính) báo cáo đánh giá cụ thể về triển khai các nhiệm vụ đã được giao cùng dự toán hằng năm.

1.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường của đơn vị. Tình hình thực hiện các đề án, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường (nếu có) của đơn vị.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1618/BTNMT-KHTC nêu trên, các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, dự án và các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch.

(Gửi kèm theo công văn số 1618/BTNMT-KHTC)

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp trình Bộ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

(Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoài công văn đề nghị đơn vị gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng