Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2200/LĐTBXH-NCC
V/v hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có Công văn số 229/UBND-VP về việc tổng hợp danh sách 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Về hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở:

Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng quy định: Đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 thì các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở:

Ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Theo đó, ngoài nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội, vốn của hộ gia đình, dòng họ, vốn lồng ghép từ các chương trình, mục tiêu khác thì việc huy động nguồn lực từ cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét và quyết định việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo từ nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần TC toàn cầu giác mạc HCM 13579 đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng