Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/BTTTT-CĐSQG
V/v đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT qua Hệ thống EMC (lần 2)

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 24/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Công văn số 5901/BTTTT-CĐSQG đến các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC). Đến hiện tại, đã có 67 bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối toàn diện với Hệ thống EMC; tuy nhiên, vẫn còn 16 bộ, ngành, địa phương[1] chưa hoàn thành kết nối toàn diện với Hệ thống EMC (Chi tiết tại Phụ lục).

Để phản ánh chính xác kết quả đánh giá việc triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2023 phục vụ đánh giá Chỉ số Chính phủ điện tử/Chính phủ số thuộc Chỉ số chuyển đổi số (DTI do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì) và thuộc Chỉ số cải cách hành chính (PARIndex do Bộ Nội vụ chủ trì), Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống EMC theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP như đã nêu tại Công văn số 5901/BTTTT-CĐSQG; đồng thời thực hiện một số nội dung sau đây để nâng cao chất lượng, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến:

1. Rà soát, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như giảm phí, lệ phí, giảm thời gian xử lý…). Thời hạn thực hiện: Tháng 3/2024.

Đối với việc triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy: đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm và gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước tháng 3/2024. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu người dân đến cơ quan nhà nước thực hiện dịch vụ công theo hình thức trực tiếp, cơ quan nhà nước vẫn phải tiếp nhận, hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2. Ưu tiên thiết kế lại giao diện, trải nghiệm của người dùng với các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhiều người dùng. Thời hạn thực hiện: Tháng 6/2024.

3. Triển khai các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm kỹ thuật; kết nối toàn diện với Hệ thống EMC. Thời hạn thực hiện: Tháng 01/2024.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để được hỗ trợ, hướng dẫn. Đầu mối liên hệ của Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Hỗ trợ chung: Bà Đặng Thị Thu Hương, Cục Chuyển đổi số quốc gia, email: dtthuong@mic.gov.vn, điện thoại: 0908.863.669.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Ông Dư Đăng Long, Cục Chuyển đổi số quốc gia, email: ddlong@mic.gov.vn, điện thoại: 0914.992.257.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Huy Dũng

 

PHỤ LỤC

HIỆN TRẠNG KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNH VỚI HỆ THỐNG EMC
(Kèm theo Công văn số:      /BTTTT-CĐSQG ngày    tháng    năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Hiện trạng kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống EMC như sau:

1. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

STT

Bộ/Ngành

Hiện trạng kết nối với Hệ thống EMC

1

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đã kết nối, đang phối hợp xử lý

2

Bộ Công an

Đã kết nối toàn diện

3

Bộ Công Thương

Đã kết nối toàn diện

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

5

Bộ Giao thông vận tải

Đã kết nối toàn diện

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã kết nối nhưng chưa toàn diện do các hệ thống còn bị phân tán

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đã kết nối toàn diện

8

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đã kết nối nhưng chưa toàn diện do các hệ thống còn bị phân tán

9

Bộ Ngoại giao

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

10

Bộ Nội vụ

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

12

Bộ Quốc phòng

Đã kết nối toàn diện

13

Bộ Tài chính

Đã kết nối nhưng chưa toàn diện do các hệ thống còn bị phân tán

14

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

15

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đã kết nối toàn diện

16

Bộ Tư pháp

Đã kết nối nhưng chưa toàn diện do các hệ thống còn bị phân tán

17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đã kết nối toàn diện

18

Bộ Xây dựng

Đã kết nối toàn diện

19

Bộ Y tế

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

20

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã kết nối toàn diện

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

STT

Tỉnh/TP

Hiện trạng kết nối với Hệ thống EMC

1

An Giang

Đã kết nối toàn diện

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đã kết nối toàn diện

3

Bắc Giang

Đã kết nối toàn diện

4

Bắc Kạn

Đã kết nối toàn diện

5

Bạc Liêu

Đã kết nối toàn diện

6

Bắc Ninh

Đã kết nối toàn diện

7

Bến Tre

Đã kết nối toàn diện

8

Bình Định

Đã kết nối toàn diện

9

Bình Dương

Đã kết nối toàn diện

10

Bình Phước

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

11

Bình Thuận

Đã kết nối toàn diện

12

Cà Mau

Đã kết nối toàn diện

13

Cao Bằng

Đã kết nối toàn diện

14

Đắk Lắk

Đã kết nối toàn diện

15

Đắk Nông

Đã kết nối toàn diện

16

Điện Biên

Đã kết nối toàn diện

17

Đồng Nai

Đã kết nối toàn diện

18

Đồng Tháp

Đã kết nối toàn diện

19

Gia Lai

Đã kết nối toàn diện

20

Hà Giang

Đã kết nối toàn diện

21

Hà Nam

Đã kết nối toàn diện

22

Hà Tĩnh

Đã kết nối toàn diện

23

Hải Dương

Đã kết nối toàn diện

24

Hậu Giang

Đã kết nối toàn diện

25

Hòa Bình

Đã kết nối toàn diện

26

Hưng Yên

Đã kết nối toàn diện

27

Khánh Hòa

Đã kết nối toàn diện

28

Kiên Giang

Đã kết nối toàn diện

29

Kon Tum

Đã kết nối toàn diện

30

Lai Châu

Đã kết nối toàn diện

31

Lâm Đồng

Đã kết nối toàn diện

32

Lạng Sơn

Đã kết nối toàn diện

33

Lào Cai

Đã kết nối toàn diện

34

Long An

Đã kết nối toàn diện

35

Nam Định

Đã kết nối toàn diện

36

Nghệ An

Đã kết nối toàn diện

37

Ninh Bình

Đã kết nối toàn diện

38

Ninh Thuận

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

39

Phú Thọ

Đã kết nối toàn diện

40

Phú Yên

Đã kết nối toàn diện

41

Quảng Bình

Đã kết nối toàn diện

42

Quảng Nam

Đã kết nối toàn diện

43

Quảng Ngãi

Đã kết nối toàn diện

44

Quảng Ninh

Đã kết nối nhưng bị gián đoạn

45

Quảng Trị

Đã kết nối toàn diện

46

Sóc Trăng

Đã kết nối toàn diện

47

Sơn La

Đã kết nối toàn diện

48

Tây Ninh

Đã kết nối toàn diện

49

Thái Bình

Đã kết nối toàn diện

50

Thái Nguyên

Đã kết nối toàn diện

51

Thanh Hóa

Đã kết nối toàn diện

52

Thừa Thiên - Huế

Đã kết nối toàn diện

53

Tiền Giang

Đã kết nối toàn diện

54

TP. Cần Thơ

Đã kết nối toàn diện

55

TP. Đà Nẵng

Đã kết nối toàn diện

56

TP. Hà Nội

Đã kết nối nhưng bị gián đoạn

57

TP. Hải Phòng

Đã kết nối, cần đối soát số liệu

58

TP. Hồ Chí Minh

Đã kết nối toàn diện

59

Trà Vinh

Đã kết nối toàn diện

60

Tuyên Quang

Đã kết nối toàn diện

61

Vĩnh Long

Đã kết nối toàn diện

62

Vĩnh Phúc

Đã kết nối toàn diện

63

Yên Bái

Đã kết nối toàn diện

 [1] Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành kết nối toàn diện với Hệ thống EMC: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bình Phước; Ninh Thuận; Quảng Ninh; TP. Hà Nội; TP. Hải Phòng.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 220/BTTTT-CĐSQG năm 2024 đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống EMC (lần 2) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 220/BTTTT-CĐSQG
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/01/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Huy Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản