Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/LĐTBXH-NCC
V/v cung cấp số liệu người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, tại nhiều địa phương đã phát sinh một số đối tượng được khen thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến thuộc diện người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã từ trần mà chưa được giải quyết trợ cấp và mai táng phí.

Theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 39 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không thực hiện xác lập hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí do những trường hợp nêu trên không có quyết định trợ cấp một lần.

Để có cơ sở báo cáo Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố kiểm tra, thống kê báo cáo tổng hợp số lượng những trường hợp đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến thuộc diện người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã từ trần mà chưa được giải quyết trợ cấp và mai táng phí của tỉnh, thành phố (Mu số 1 và Mẫu số 2 đính kèm).

Đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục Người có công, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 30/6/2018. Quá thời hạn trên nếu không nhận được số liệu báo cáo thì được xem là Quý cơ quan không có đối tượng thuộc diện nêu trên.

Trân trọng./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

Mẫu số 01:

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HUÂN, HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VÌ THÀNH TÍCH THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN

(Kèm theo Công văn số: 2198/LĐTBXH-NCC ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số lượng (người)

Đã nhận trợ cấp một lần và còn sống

Đã hưởng chế độ mai táng phí (Sau ngày 01/01/1995)

Đã tiếp nhận hồ sơ từ trần nhưng chưa giải quyết trợ cấp một lần & mai táng phí

Chết trước ngày 01/10/2005

Chết sau ngày 01/10/2005

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02:

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HUÂN, HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VÌ THÀNH TÍCH THAM GIA GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

(Kèm theo Công văn số: 2198/LĐTBXH-NCC ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đã nhận trợ cấp

Đã hưởng chế độ mai táng phí

Đã tiếp nhận hồ sơ từ trần nhưng chưa hưởng trợ cấp & mai táng phí

Hàng tháng

Một lần

Chưa hưởng trợ cấp hàng tháng & mai táng phí

Chưa hưởng trợ cấp một lần & mai táng phí

Số lượng (người)

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)