Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2195/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền nộp thừa

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 332/HQHN-TXNK ngày 12/02/2020 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý tiền thuế nộp thừa của Công ty Honda Việt Nam (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử lý thuế đối với mặt hàng “Bộ điều khiển điều hòa”

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc khai bổ sung tờ khai hải quan;

Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015) của Bộ Tài chính quy định về thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Theo ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính tại công văn số 1260/TTr-P7 ngày 27/12/2019 về việc Công ty Honda Việt Nam kê khai Bộ điều khiển điều hòa xe ô tô vào mã HS 8537.10.13 là phù hợp với quy định.

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính tại công văn số 1260/TTr-P7 ngày 27/12/2019, đối với các tờ khai nhập khẩu “Bộ điều khiển điều hòa” phát sinh từ 4/6/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty khai báo mã HS 8537.10.99 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%) và nộp thuế nhập khẩu; các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 21/5/2014 đến 29/11/2018 đã được Công ty khai báo bổ sung, nộp tiền thuế bổ sung, tiền chậm nộp theo mã HS 8537.10.99, Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty khai bổ sung mã HS từ mã 8537.10.99 về mã HS 8537.10.13 và xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp tại Quyết định số 270/QĐ-HQVP ngày 4/6/2019

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ khoản 6 Điều 48 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp có căn cứ xác định quyết định ấn định thuế không phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan hải quan ban hành quyết định hủy quyết định ấn định thuế theo mẫu số 08/HQĐAĐT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này. Số tiền thuế đã ấn định theo quyết định ấn định thuế bị hủy hoặc số tiền thuế ấn định lớn hơn số tiền thuế phải nộp, được cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 131, Điều 132 Thông tư này”.

Căn cứ quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung) quy định về thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Theo ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính tại công văn số 1260/TTr-P7 ngày 27/12/2019 về việc Công ty Honda Việt Nam kê khai Bộ điều khiển điều hòa xe ô tô vào mã HS 8537.10.13 là phù hợp với quy định.

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính tại công văn số 1260/TTr-P7, Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra lại hồ sơ ấn định thuế để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Xử lý tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 269/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền”.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét xử lý nội dung Quyết định số 269/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Thanh tra Bộ Tài chính;
- Vụ PC, Cục GSQL (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng