Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số 07/2020/CV-NSX ngày 23/6/2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM XNK NÔNG SẢN XANH.
(Địa chỉ: 98, đường Bình Chuẩn 45, KP Bình Quới B, P.Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Phúc đáp công văn số 07/2020/CV-NSX ngày 23/6/2020 của Doanh nghiệp về việc xin hỗ trợ gia hạn thời hạn khai bổ sung và nộp bản chính Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương phục vụ cho thủ tục hoàn thuế nhập khẩu (CPTPP), Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019, đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP, trường hợp chưa kê khai để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm:

- Khai rõ xuất xứ hàng hóa và khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

- Khai bổ sung và nộp 01 bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký từ ngày 14/01/2019 đến trước ngày Thông tư 62/2019/TT-BTC có hiệu lực (21/10/2019) được áp dụng các quy định về xuất xứ, thuế suất theo Hiệp định CPTPP, Nghị định số 57/2019/NĐ-CPngày 26/6/2019 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 và Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019, trừ điều kiện phải khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Người khai hải quan có số tiền thuế nộp thừa gửi văn bản đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xử lý theo quy định.

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh không có thẩm quyền gia hạn thời gian khai bổ sung và nộp bản chính Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP theo đề nghị của doanh nghiệp.

Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ những nội dung trên để thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó cục trưởng (để báo cáo);
- Cục GSQL về HQ-TCHQ (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để
đăng Website);
- Lưu: VT, GSQL. Dung(3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện