Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số 010720/MK-HQ hỏi về C/O mẫu D cho mặt hàng cáp sạc điện thoại.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CÔNG NGHỆ CỬU LONG.
(Địa chỉ: 37 Lê Quốc Hưng, P.12, Quận 4, TP. HCM)

Phúc đáp công văn số 010720/MK-HQ ngày 27/7/2020 của Doanh nghiệp về C/O form D cho mặt hàng cáp sạc điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc, sản xuất tại Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Trung Quốc không phải là nước thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, do đó không đủ điều kiện để được cấp C/O form D theo Hiệp định này.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp các phòng cấp phép khu vực thuộc Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó cục trưởng (
để báo cáo);
- Cục GSQL về HQ (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, GSQL. Dung(2b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện