Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2174/TTg-KGVX
V/v chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1749/ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2016 và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Văn bản số 1370/UBND-KGVX ngày 21 tháng 9 năm 2016 về việc xin chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 5429/BGDĐT-TCCB ngày 04 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hướng dẫn về thủ tục bảo đảm đơn giản, thiết thực, phù hợp với các quy định của pháp luật; chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, TCCV, TH, V. III;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam