Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2174/LĐTBXH-BHXH
V/v: xác định ngày, tháng sinh của công chức

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2001

 

Kính gửi: Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Trả lời công văn số 125/BTCCBCP-TCCB ngày 1/6/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc xác định ngày, tháng, năm sinh của một số cán bộ, công chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc xác định ngày, tháng sinh của cán bộ, công chức để hưởng bảo hiểm xã hội căn cứ vào lý lịch gốc, trường hợp không có lý lịch gốc thì căn cứ các giấy tờ khác có liên quan như: Giấy khai sinh, Lý lịch Đảng, lý lịch Đoàn, sổ công đoàn, sổ lao động, Lý lịch quân nhân … để xác định.

Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên không ghi rõ ngày, tháng sinh thì giải quyết theo phương án 2 của quý Ban, cụ thể: Lấy ngày 1/7 của năm sinh làm mốc giải quyết chế độ.

Đề nghị Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể để các cơ quan đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, BHXH

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỬ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng