Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/TTg-KTN
V/v thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8536/BGTVT-VT ngày 20 tháng 7 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3028/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 9 năm 2016), Tài chính (văn bản số 12260/BTC-CST ngày 05 tháng 9 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7176/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016), Công Thương (văn bản số 8442/BCT-CNNg ngày 12 tháng 9 năm 2016) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội (văn bản số 5333/UBND-ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2016), Đà Nẵng (văn bản số 7906/UBND-QLĐTh ngày 26 tháng 9 năm 2016), Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 4970/UBND-ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2016), Quảng Nam (văn bản số 4342/UBND-KTN ngày 08 tháng 9 năm 2016), Lâm Đồng (văn bản số 4894/UBND-GT ngày 19 tháng 8 năm 2016), Thừa Thiên Huế (văn bản số 1285/SGTVT-VTPT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải), Khánh Hòa (văn bản số 6586/UBND-KT ngày 29 tháng 8 năm 2016), Kiên Giang (văn bản số 1017/UBND-KTCN ngày 23 tháng 8 năm 2016) về cung cấp dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô chuyên dụng 02 tầng, thoáng nóc và dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không bằng xe ô tô khách 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thí điểm 05 năm.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thí điểm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông. Sau 06 tháng triển khai, Bộ Giao thông vận tải thực hiện sơ kết để rút kinh nghiệm cho việc thí điểm tiếp theo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng