Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/XTTM-QLXT
V/v hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Trả lời công văn số 3646/SCT-TM ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Sở Công Thương Đồng Nai kiến nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Việc xác định địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại của Công ty được thực hiện như sau:

- Trường hợp Công ty thực hiện bán hàng tại địa điểm kinh doanh của Công ty thì địa bàn khuyến mại được xác định là nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Trường hợp Công ty thực hiện bán hàng trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng thì địa bàn khuyến mại được xác định theo địa chỉ của khách hàng.

Căn cứ theo quy định về địa bàn (phạm vi) khuyến mại của chương trình, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật.

2. Về thời gian thực hiện khuyến mại:

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi). Do đó, đề nghị Quý Sở căn cứ theo nội dung, cách thức thực hiện chương trình của doanh nghiệp để xác định chính xác hình thức khuyến mại.

Trường hợp chương trình khuyến mại của doanh nghiệp không thuộc các hình thức khuyến mại được quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại, doanh nghiệp có thể thực hiện khuyến mại theo hình thức khuyến mại khác được quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

3. Việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng kèm theo hàng hóa:

- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa.

- Nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng được xác định là địa điểm thương nhân thực hiện việc gắn kèm bằng chứng xác định trúng thưởng, đính kèm bằng chứng xác định trúng thưởng, đặt bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự vào hàng hóa khuyến mại (không phụ thuộc vào nơi in ấn, phủ bạc thẻ cào, .v.v).

4. Về việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại:

Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể các trường hợp thương nhân được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.

Trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, việc chấm dứt thực hiện chương trình phải được thương nhân công bố công khai theo một trong các cách thức quy định tại Điều 98 Luật thương mại, trên website của thương nhân (nếu có website) và phải đảm bảo thương nhân sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.

5. Đối với quy định về cách thức nộp hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại và thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức nộp hồ sơ: thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại; thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại; thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố; sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Việc quy định nhiều cách thức nộp hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc lựa chọn cách thức nộp hồ sơ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Do đó, đối với các kiến nghị, đề xuất của Quý Sở về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và bổ sung thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại xin tiếp thu, tổng hợp ý kiến để nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương để Quý Sở tham khảo.

Thông tin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 826 4688/57; Fax: 0243 9348142.

Người liên hệ: Chị Vũ Mỹ Linh - Phòng Quản lý xúc tiến thương mại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2168/XTTM-QLXT năm 2020 về hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

  • Số hiệu: 2168/XTTM-QLXT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/08/2020
  • Nơi ban hành: Cục Xúc tiến thương mại
  • Người ký: Lê Hoàng Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản