Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đãi về thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đông Bắc.
(phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 1352/ĐB-KD của Tổng Công ty Đông Bắc nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hưởng ưu đãi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở khuyến nghị tại Phụ lục chuyên đề K về xuất xứ hàng hóa của Công ước Kyoto sửa đổi, tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định việc kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các lô hàng thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo trình bày tại công văn, Công ty nhập khẩu mặt hàng than từ Nam Phi là nơi không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam và thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ do mặt hàng than thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC nên khi kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ, cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 dẫn trên.

Do vậy, đề nghị Công ty làm việc với cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ để được cấp C/O đáp ứng quy định của Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Đông Bắc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành