Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/TCMT-BTĐDSH
V/v ban hành các hướng dẫn kỹ thuật điều tra đa dạng sinh học và xây dựng Báo cáo đa dạng sinh học

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Đa dạng sinh học tại các Điều 29, 71 và 72 về báo cáo đa dạng sinh học, điều tra cơ bản đa dạng sinh học và nhằm thu thập thông tin, dữ liệu đáp ứng nhu cầu thực tiễn triển khai các hoạt động quan trắc đa dạng sinh học, lập báo cáo đa dạng sinh học tại các địa phương, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các tổ chức, chuyên gia xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật bao gồm “Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học 7 nhóm loài” và “Hướng dẫn xây dựng báo cáo đa dạng sinh học”.

Tổng cục Môi trường trân trọng gửi tới Quý Cơ quan các hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu, áp dụng tại địa phương. Các hướng dẫn được đăng tại địa chỉ trang web của Tổng cục Môi trường (vea.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực tế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị có văn bản phản hồi về đơn vị đầu mối là: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; Điện thoại: 04.379.56.854; số máy lẻ: 3113; e-mail: xuandungvea@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- Lưu: VT, BTĐDSH T.70

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Đồng