Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/TCT-CS
V/v: lĩnh vực ưu đãi đầu tư khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời Công văn số 12283/CT-QLĐ ngày 29/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 19, Mục V, Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư), quy định: “V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án quan trọng: 19. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. ”

- Tại điểm h, khoản 1, Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: “Điều 37. Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư: 1. Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: ...h) Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.”

- Tại Công văn số 919/TTg-CN ngày 11/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ có quy định: “1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp- Đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu....

2. Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư lập và trình duyệt các Dự án khu công nghiệp và Dự án khu đô thị và dịch vụ Châu Đức; trên cơ sở đó xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án này theo quy định hiện hành.”

- Tại Điều 2 Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thành lập Khu công nghiệp- Đô thị Châu Đức, quy định: “Điều 2. Công ty cổ phần SONADEZI Châu Đức được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8265/BKHĐT- QLKKT ngày 18/10/2012 về việc các Khu công nghiệp thuộc diện được ưu đãi đầu tư nêu: “1. Trước thời điểm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có hiệu lực thi hành, việc thành lập Khu công nghiệp được thực hiện theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thành lập khu công nghiệp, KCX, KCNC, KKT không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư (điểm h, khoản 1, Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP).

2. Kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có hiệu lực thi hành, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, mở rộng KCN hoặc có trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt (khoản 2, Điều 15 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP).

3. Căn cứ theo quy định trên, các KCN được thành lập theo Quyết định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đủ điều kiện hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư và giao Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ đạo chủ đầu tư lập và trình duyệt Dự án và xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định cũng được coi là khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn