Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/TCGDNN-ĐTCQ
V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) vẫn đang diễn biến phức tạp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có Công văn số 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/2/2020 gửi các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Để đảm bảo công tác đào tạo và các hoạt động quản trị nhà trường không bị xáo trộn, ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động chung của hệ thống, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong các hoạt động quản trị nhà trường, tùy điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng các công cụ, ứng dụng Internet để học tập online, học tập trực tuyến, livestream, E-learning... Trong trường hợp phải nghỉ học kéo dài, các trường điều chỉnh kế hoạch đào tạo, sử dụng quỹ thời gian dự phòng cho nghỉ hè, lễ, tết để đảm bảo thời gian và kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

Đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng chung tay và chủ động áp dụng các biện pháp làm giảm thiểu tác động của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ ĐTCQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng