Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/UBND-KT
Về việc tổ chức vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện, hưởng ứng Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, trong đó, Mục 6 có nội dung: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan thuộc Thành phố ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; vận động các tổ chức, nhân dân và các nhà hảo tâm, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực ủng hộ sáng kiến, kinh phí, hàng hóa, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, chia sẻ, giúp đỡ nhau đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống”. Thời gian qua, một số Sở, ngành, quận, huyện đã tổ chức triển khai phong trào ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và chuyển tiền ủng hộ về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện.

Để triển khai tập trung và có hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã còn lại khẩn trương tổ chức thực hiện vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và các quận, huyện, thị xã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; chuyển kinh phí về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội qua:

- Tài khoản Quỹ Cứu trợ Thành phố tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, số tài khoản: 3761.0.9057260.91049 hoặc Tài khoản Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số tài khoản 1500201113838.

- Hoặc gửi tiền mặt tại phòng Tài chính - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cập nhật danh sách cụ thể các đơn vị chưa triển khai việc ủng hộ để báo cáo, đôn đốc theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang
phòng KT, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý