×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/VPCP-QHQT
V/v hỗ trợ khẩu trang y tế cho phía Lào

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 1891/BCT-AP ngày 18 tháng 3 năm 2020) về việc xin phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo hình thức viện trợ giúp Lào, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định để hỗ trợ cho phía Lào lô hàng 100.000 khẩu trang y tế qua đường hàng không trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các TH, CN, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT(2). HC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng