Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên
- Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không
(Số 1, ngõ 196 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội)
- Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 51/2014/CV-GĐ ngày 02/6/2014 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, công văn số 101/CTDV ngày 27/3/2014 của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không, công văn số 1290/CT-KTT1 ngày 15/5/2014 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên, công văn số 18928/CT-KTT3 ngày 28/4/2014 của Cục thuế thành phố Hà Nội bổ sung thông tin hồ sơ liên quan đến việc khai nộp thuế đối với Hợp đồng chuyển nhượng Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không và Hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy chế biến rau quả thực phẩm của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1.3, Mục II, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”.

- Tại Điểm 1.1, 1.2 và 1.3, Mục III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT- BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“1.1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

- Tại điểm c, Khoản 6, Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế); Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy định”.

- Tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật); Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì:

1. Đối với Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không

Theo nội dung nêu tại công văn số 101/CTDV ngày 27/3/2014 của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không thì năm 2010 Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng 90% vốn tại Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn. Sau khi ký kết Công ty đã nhận tiền chuyển nhượng và bàn giao tài sản, đã kê khai doanh thu chuyển nhượng vốn trong quyết toán thuế TNDN 2010 nộp Cục thuế thành phố Hà Nội. Đến ngày 31/01/2013 Công ty đã ký Hợp đồng số 89/CTDV-BS để bán tài sản cho Tập đoàn Bảo Sơn dựa trên cơ sở của Hợp đồng chuyển nhượng vốn đã ký năm 2010 (Công ty đã bàn giao và nhận đủ tiền chuyển nhượng 90% giá trị của Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không năm 2010), như vậy năm 2013 Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không chỉ còn chuyển nhượng 10% giá trị còn lại của Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không.

Về việc hạch toán kế toán: theo Quyết định số 01/QĐ-CTDV-HĐQT ngày 02/01/2011 (gửi kèm công văn số 101/CTDV) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không thì kể từ ngày 01/01/2011, Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không chuyển từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập. Do đó việc kê khai nộp thuế của Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không như sau:

- Đối với giai đoạn kể từ ngày 31/12/2010 trở về trước do Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không là đơn vị hạch toán phụ thuộc do đó:

+ Trường hợp xác định Hợp đồng là chuyển nhượng tài sản thì nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên và nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế thành phố Hà Nội.

+ Trường hợp xác định Hợp đồng là chuyển nhượng bất động sản thì nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

- Đối với giai đoạn kể từ ngày 01/01/2011 trở đi do Trường cao đẳng nghề dịch vụ Hàng Không là đơn vị phụ thuộc hạch toán độc lập do đó nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

2. Đối với Chi nhánh Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không (Nhà máy chế biến rau quả thực phẩm)

- Do Chi nhánh Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không (Nhà máy chế biến rau quả thực phẩm) là đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính do đó nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc là Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

- Theo Điểm 5 và Điểm 6 Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 126/2013/HĐBĐG ngày 4/3/2013 thì nguồn gốc tài sản bán đấu giá là tài sản gắn liền với đất thuê do đó thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định địa điểm kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN cho phù hợp với quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN không đúng địa điểm thì Công ty thực hiện việc kê khai điều chỉnh bổ sung, đồng thời đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện hoàn trả tiền thuế theo quy định và Công ty thực hiện khai nộp tại Hưng Yên theo đúng hướng dẫn nêu trên.

Tuy nhiên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong thời gian Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không thực hiện việc kê khai điều chỉnh bổ sung và làm thủ tục đề nghị hoàn trả tiền thuế, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra xác nhận việc kê khai, nộp thuế (có đầy đủ chứng từ chứng minh) đối với các hợp đồng chuyển nhượng của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không nêu trên. Trên cơ sở xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội, đề nghị Cục thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn được làm các thủ tục có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hưng Yên, Cục thuế thành phố Hà Nội Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn và Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn