Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/TTg-KGVX
V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1027/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo quy định, trong đó lưu ý xác định rõ mô hình và các quy định về cơ chế tổ chức, quản lý của trường đại học công lập thuộc Tập đoàn kinh tế nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân