Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/VPCP-KGVX
V/v dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chế độ, chính sách và các Điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 1110/BNV-TL ngày 15 tháng 3 năm 2016, số 423/TTr-BNV ngày 20 tháng 01 năm 2016) trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các Điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội kèm theo văn bản số 1110/BNV-TL nêu trên.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, V.III, TCCV, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b. 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2086/VPCP-KGVX năm 2016 về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2086/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/03/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Khắc Định
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/03/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản