Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2086/BBCVT-KHCN
V/v: Các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư

HàNội, ngày 3 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi: - Sở Bưu chính, Viễn thông các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

Thời gian gần đây, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã nhận được phản ánh của một số đại diện nhân dân cho rằng các trạm thu phát thông tin di động gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của nhân dân sống gần các trạm thu phát. Để giúp các Sở Bưu chính, Viễn thông có thông tin và cơ sở để giải quyết các các sự việc liên quan, Bộ Bưu chính, Viễn thông gửi kèm theo đây một số thông tin:

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến 09/2005 các hệ thống điện thoại di động toàn cầu được khai thác ở trên 200 nước trên toàn thế giới, phục vụ hơn 2 tỷ thuê bao. Công nghệ thông tin di động mà Việt Nam đang sử dụng hiện nay hoàn toàn dựa trên các công nghệ đang được sử dụng trên toàn thế giới.

Liên quan đến việc ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kết luận: các nghiên cứu cho đến thời điểm này cho thấy chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động, mạng không dây và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người.

Tại Việt Nam, liên quan đến vấn đề này, ngày 20/3/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 616/BKHCN-BKHCNN báo cáo Văn phòng Chính phủ nêu rõ: chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người. Bộ Bưu chính, Viễn thông thấy rằng điều này hoàn toàn phù hợp với kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng đã có công văn số 1251/BBCVT-KHCN ngày 28/6/2006 gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ có kết luận để nhân dân yên tâm; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (trong đó có áp dụng đối với các trạm thu phát thông tin di động), chính thức có hiệu lực từ 1/1/2007. Trước khi Quy định này chính thức được áp dụng, trong việc xây dựng các trạm thu phát thông tin di động, đề nghị các Sở Bưu chính, Viễn thông đôn đốc các doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ theo quy định trong các tiêu chuẩn sau đây:

- TCN 68-219:2004 "Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM – Yêu cầu kỹ thuật" đối với hệ thống GSM và TCN 68-233:2005 Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1X - Yêu cầu kỹ thuật" đối với hệ thống CDMA.

- TCN 68-135:2001 "Chống sét cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật" và TCN 68-141:1998 "Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật".

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz”.

Trong trường hợp có kiến nghị của người dân liên quan đến các trạm thu phát sóng thông tin di động, Sở Bưu chính, Viễn thông yêu cầu doanh nghiệp đo kiểm, đánh giá mức độ ảnh hưởng và so sánh với giới hạn cho phép trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 .

Đối với các trạm thu phát đang xây dựng, chưa thể thực hiện việc đo kiểm, doanh nghiệp có thể cam kết với chính quyền và nhân dân địa phương về việc đảm bảo tuân thủ với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 . Sau khi xây dựng và đi vào hoạt động, nếu không đảm bảo tuân thủ với các giới hạn đó thì phải xử lý, khắc phục.

Trong việc này, đề nghị Sở Bưu chính, Viễn thông làm đầu mối để các doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết.

Xin trân trọng cám ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Cục QLCL BCVT&CNTT;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Công