Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn tr

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Đại sứ quán Australia.
(Đ/c: Số 8 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Australia và hân hạnh phúc đáp công hàm số 206-2019 ngày 11/3/2019 của Đại sứ quán về việc chuyển nhượng xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser GX-R tạm nhập khẩu theo Giấy tạm nhập khẩu số 64/TNK-NG ngày 28/5/2015 do Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp của ông Mark James Pearson (chứng minh thư ngoại giao số 2014/NG/8679) - Tham tán Đại sứ quán Australia như sau:

1. Ngày 8/3/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 2627/BTC-TCHQ, theo đó Bộ Tài chính đồng ý Đại sứ quán Australia (trên cơ sở ủy quyền của ông Mark James Pearson) thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định.

2. Theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính thì thẩm quyền xem xét cấp Giấy chuyển nhượng xe ô tô thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Do vậy, đề nghị Đại sứ quán liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội và xuất trình hồ sơ liên quan để làm rõ các nội dung vướng mắc trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chuyển nhượng. Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Hải quan.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Australia lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành