Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/NHNN-CSTT
Về việc thực hiện điểm c, khoản I Điều 77 Luật các TCTD

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2001

 

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại

Hiện nay, một số Ngân hàng thương mại đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật các tổ chức tín dụng đối với trường hợp người vay là bố, mẹ, vợ, chồng, con của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật các tổ chức tín dụng, thì các Ngân hàng thương mại không được cho vay đối với những người sau đây:

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại;

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại, trong trường hợp Ngân hàng thương mại không có chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

2. Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật các tổ chức tín dụng không áp dụng đối với người vay là bố, mẹ, vợ, chồng, con của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng thương mại. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại căn cứ vào quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh để có quy định cụ thể về việc Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh quyết định cho vay vốn đối với thân nhân của họ là bố, mẹ, vợ, chồng, con nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng, tài chính có thể xảy ra do việc lạm dụng quyền hạn trong việc giải quyết cho vay gây nên.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 208/NHNN-CSTT về thực hiện điểm c, khoản I Điều 77 Luật các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 208/NHNN-CSTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/03/2001
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Trần Minh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/03/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản