Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/BTC-TCT
V/v lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Tập đoàn Viễn thông quân đội.
(Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 4468/VTQĐ-TCKT ngày 15/12/2011 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (sau đây gọi là Tập đoàn) về vướng mắc lập hóa đơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“a) …

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

b) …

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

Theo công văn đề nghị của Tập đoàn Viễn thông quân đội về việc lập hóa đơn của các Trung tâm Thương mại Viettel thì các Trung tâm Thương mại Viettel là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội, hiện đang sử dụng hệ thống phần mềm ERP (tích hợp các phân hệ quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý kho vận, quản lý khách hàng, quản lý tài chính kế toán, quản trị) có đầy đủ các tính năng để lưu trữ, theo dõi, hạch toán và báo cáo đầy đủ chính xác các số liệu liên quan tới các giao dịch thực hiện của từng ngày.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và đặc điểm kinh doanh của trung tâm thương mại bán lẻ, Bộ Tài chính chấp thuận đề nghị của Tập đoàn Viễn thông quân đội, theo đó:

- Đối với khách hàng mua hàng tại Trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, Viettel phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định.

- Đối với khách hàng mua hàng tại Trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) không có yêu cầu xuất hóa đơn, cuối ngày Viettel lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.

Tập đoàn Viễn thông quân đội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về hàng bán ra với doanh số lập hóa đơn và hàng tồn kho. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC;
- Vụ TVQT (AC), PC-TCT;
- Vụ CS-TCT (2);
- Lưu: VT, TCT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn