Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/BTC-HCSN
V/v Bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia (Thông báo số 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính hướng dẫn về bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi như sau:

Quốc hội đã thông qua Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009, trong đó Điều 13, Điều 21 và Điều 24 quy định:

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ việc đưa người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm;

- Người thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên được Nhà nước tặng quà. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn đóng góp của xã hội;

- Nhà nước có trách nhiệm tạo Điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm; tạo Điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến; ưu đãi về vốn tín dụng đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo; biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi, trong đó quy định cụ thể nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện chế độ theo Điều 13, Điều 21 và Điều 24 Luật Người cao tuổi, Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó hướng dẫn đối tượng, mức cho vay, thời hạn cho vay thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương.

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Chủ động bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng ngân sách địa phương thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

2. Tăng cường vận động nguồn đóng góp, tài trợ, nguồn từ quỹ chăm sóc người cao tuổi các cấp và nguồn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi ở địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày: Ngày người cao tuổi Việt Nam; Ngày Quốc tế người cao tuổi; Tết Nguyên đán; sinh nhật của người cao tuổi theo quy định.

4. Tạo Điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm; tạo Điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến;

5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn ở địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Ưu tiên cho người cao tuổi là người nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn tín dụng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để trực tiếp sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Vụ NSNN; Vụ PC, TCNH;
- Lưu: VT, HCSN (220b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà