Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2073/BXD-KTXD
V/v quản lý dự án đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 421/UBND-KTN ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp về những vướng mắc liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trong trường hợp điều chỉnh dự toán công trình, điều chỉnh giá gói thầu, điều chỉnh giá hợp đồng do giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng có biến động lớn và do nhà nước thay đổi chế độ, chính sách thiền lương tối thiểu mà không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư tự quyết định. Trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để thực hiện biện pháp giảm chi phí như điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi chủng loại vật liệu, cắt giảm những hạng mục không cần thiết, thay đổi biện pháp thi công… (nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án và chất lượng công trình).

2. Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

Đối với các hợp đồng trọn gói được ký kết thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng có biến động lớn hoặc khi nhà nước thay đổi chế độ, chính sách tiền lương tối thiểu không được điều chỉnh giá hợp đồng.

3. Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình::

Đối với các cá nhân thuộc các Ban quản lý dự án (sau khi Luật Xây dựng có hiệu lực) chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 4, Điều 6 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

4. Về kiến nghị tăng thời gian thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2073/BXD-KTXD về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 2073/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/12/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Trần Văn Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/12/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản