Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20637/CT-TTHT
V/v hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tàu.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông.
(Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sông Đà, số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0101815295)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 09/VĐS-TV ghi ngày 27/03/2020 của Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông vướng mắc về hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tàu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc được nêu trong công văn hỏi của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 13878/CT-TTHT ngày 24/03/2020 hướng dẫn Công ty về vướng mắc liên quan đến hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tàu.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 4 để được hướng dẫn.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản sao công văn s 13878/CT-TTHT ngày 24/03/2020.)

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường