Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2048/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế TYG - Chi nhánh Hà Nội.
(Số 172 phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/012019/TYG-HN ngày 10/01/2019 của Công ty TNHH quốc tế TYG - Chi nhánh Hà Nội (Công ty) phản hồi công văn số 7348/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc phân loại hàng hóa:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1293/TB-KĐ3 ngày 10/7/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 3.

Mặt hàng Thép không gỉ, cán phng, chiều rộng trên 600mm, chiều dầy (0,8mm - 1,5mm), đã được gia công quá mức cán nguội, đã được ủ, đã được xử lý nhiệt, thuộc mục 01, 05, 12 tờ khai số 10201699256/A11 ngày 21/5/2018 do Công ty nhập khẩu, đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV 1, phù hợp phân loại thuộc mã số 7219.90.00.

2. Đối với vướng mắc về chính sách thuế chống bán phá giá:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1012/PVTM-P1 ngày 19/11/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7348/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá giá, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh