Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/BNG-UBBG
V/v công bố danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đi hàng hóa.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Phúc công văn số 3482/UBND-KT ngày 23/5/2018 của Quý Ủy ban về việc xin ý kiến công bố danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

1. Cặp cửa khẩu phụ Tam Hợp (Nghệ An) - Thoong My Xay (Bo-ly-khăm-xay) đã được tổ chức khai trương ngày 28/5/2008. Như vậy, cặp cửa khẩu phụ này đã được công bố kể từ ngày khai trương.

2. Cửa khẩu phụ Cao Vều (đối diện là cửa khẩu phụ Thoong Phi La, tỉnh Bo-ly-khăm-xay) và Thông Thụ (đối diện là cửa khẩu phụ Nậm Táy, tỉnh Hủa Phăn) được mở lần lượt theo các quyết định số 5252/QĐ-UBND và số 5253/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Các cặp cửa khẩu phụ này đều được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào xác nhận đã mở tại Khoản 3, Điều 32, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016. Hiệp định này đã được cấp có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn, có hiệu lực từ ngày 05/9/2017 và đã được Bộ Ngoại giao thông báo về việc điều ước quốc tế có hiệu lực tại văn bản số 47/2017/TB-LPQT ngày 27/11/2017. Như vậy, 02 cặp cửa khẩu phụ này đã được công bố kể từ ngày Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016 có hiệu lực.

Bộ Ngoại giao trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Lưu: HC, UBBG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung