Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/BNN-VPĐP
V/v tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/2/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1101/BNN-VPĐP về việc xây dựng Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia; căn cứ vào kết quả xây dựng, cập nhật dữ liệu trang thông tin điện tử về Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung như sau:

- Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia (sau đây gọi tắt là Hệ thống) sẽ chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 15/3/2021, theo địa chỉ: ocopvietnam.gov.vn. Đây là hệ thống quản lý dữ liệu chung và thống nhất về Chương trình OCOP từ Trung ương đến các địa phương, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, giám sát sản phẩm sau khi được công nhận, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và tra cứu thông tin về sản phẩm OCOP đối với người tiêu dùng. Hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn dữ liệu hiện đại hướng đến xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cung cấp tài khoản (account) theo từng tỉnh, thành phố để cập nhật và quản lý dữ liệu theo địa phương. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý Chương trình OCOP cấp tỉnh để cập nhật thông tin, đồng thời sử dụng dữ liệu trên Hệ thống để phục vụ cho công tác quản lý Chương trình OCOP và giám sát sản phẩm OCOP của địa phương.

Để nhận thông tin về tài khoản, xin liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Ông Đào Đức Huấn, Phòng OCOP, điện thoại: 0913.006.526, email: duchuan178@gmail.com).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam