Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 204/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn trong hoạt động xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Nặng Doosan Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số MD2-DV-MOC-L-0001 ngày 03/02/2012 của Công ty TNHH Công nghiệp Nặng Doosan Việt Nam về quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ, một trong các điều kiện để nhà thầu nước ngoài (bao gồm cả nhà thầu phụ nước ngoài) được cấp giấy phép thầu hoạt động xây dựng tại Việt Nam là phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng thầu phụ Việt Nam để cùng thực hiện gói thầu ký kết với chủ đầu tư.

Nếu nhà thầu thực hiện thiết kế công trình, thì những bản vẽ do nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện đều phải được ký tên, đóng dấu theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp Nặng Doosan Việt Nam và các nhà thầu liên quan nghiên cứu thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh