×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2035/NHNN-TCKT
V/v Phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Vietinbank

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố1

Triển khai thi hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; căn cứ báo cáo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại văn bản số 8914/TGĐ-NHCT16+11 ngày 29/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, việc tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Vietinbank tại các địa bàn tỉnh, thành phố (không bao gm các địa bàn: thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) sẽ do NHNN thực hiện. Do đó, để đảm bảo quá trình thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Vietinbank trên địa bàn được sát với thực tế nhu cầu sử dụng, thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, NHNN đã giao NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố làm đầu mối, phối hợp với chi nhánh Vietinbank trên địa bàn, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng và lập biên bản kiểm tra hiện trạng, và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Vietinbank tại các địa bàn.

2. Để quá trình xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của Vietinbank được thuận lợi, tuân thủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , NHNN đã giao NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thành lập Tổ công tác về xử lý, sắp xếp nhà đất trên địa bàn. Do đó, NHNN đề nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan cử đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tham gia Tổ công tác về xử lý, sắp xếp nhà đất trên địa bàn để quá trình kiểm tra hiện trạng và dự kiến phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất được phù hợp, hiệu quả.

Nội dung chi tiết về thành phần, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Tổ công tác, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ trao đổi trực tiếp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan để tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Vietinbank theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Đào Minh Tú (để chỉ đạo);
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Vietinbank (để p/h);
- Chi nhánh NHNN trên cùng địa bàn (để p/h);
- Lưu VP, TCKT5 (10 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 1 Theo danh sách đính kèm, không bao gồm UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng