Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
THỊ TRƯỞNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/TCQLTT-CNV
V/v ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý mặt hàng nước đóng chai, đóng bình

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Thời gian gần đây, dư luận đưa tin ở một số địa bàn trên thành phố Hà Nội phát hiện nguồn nước dùng cho sinh hoạt có mùi hôi, khét, người dân phải mua nước đóng chai, đóng bình về sử dụng. Trước tình hình đó, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.

- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung và mặt hàng thực phẩm nói riêng. Các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Cục Quản lý thị trường theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Ánh Dương (để biết);
- Lưu: VT, CNV(NV3).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Hữu Linh