Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020 tại một số địa phương

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2018-2020, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên (phụ lục 01 kèm theo).

Theo số liệu thống kê, ngoài 10 quận/huyện nêu trên, còn có 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, đồng thời một số địa phương còn nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (phụ lục 02 kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước và lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm LĐNN (để th.hiện);
- Lưu: VT, QLLĐNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH QUẬN/HUYỆN TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020)

TT

Tỉnh, thành phố

Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người)

Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ không về nước đúng hạn (từ 1/1/2019 - 29/2/2020)

Ghi chú

I

Nghệ An

 

 

 

1

Nghi Lộc

299

32,74

 

2

Tx Cửa Lò

204

28,00

 

3

Nam Đàn

153

30,26

 

II

Thanh Hóa

 

 

 

1

Đông Sơn

216

31,25

 

2

Hoằng Hóa

121

30,38

 

3

Tp Thanh Hóa

69

31,67

 

III

Hà Tĩnh

 

 

 

1

Nghi Xuân

328

34,33

 

2

Kỳ Anh

56

57,89

 

IV

Thái Bình

 

 

 

1

Tiền Hải

99

31,58

 

V

Quảng Bình

 

 

 

1

Bố Trạch

289

50,00

 

 

PHỤ LỤC 02

CÁC QUẬN/HUYỆN CÓ TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHÔNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN VÀ SỐ LƯỢNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP CAO
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020)

TT

Tỉnh, thành phố

Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người)

Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ không về nước đúng hạn (từ 01/01/2019 - 29/2/2020)

Ghi chú

I

Nghệ An

 

 

 

1

Anh Sơn

34

33,33

 

2

Quỳ Hợp

26

37,50

 

3

Tương Dương

14

36,67

 

4

Quế Phong

11

29,17

 

II

Thanh Hóa

 

 

 

1

Nga Sơn

51

36,00

 

2

Yên Định

39

28,00

 

3

Như Xuân

20

47,37

 

4

Thường Xuân

19

47,83

 

5

Cẩm Thủy

15

36,36

 

6

Tĩnh Gia

15

33,33

 

7

Lang Chánh

11

30,77

 

8

Quan Hóa

11

43,75

 

9

Mường Lát

6

40,00

 

III

Hà Tĩnh

 

 

 

1

Hương Sơn

44

31,58

 

2

Tp Hà Tĩnh

43

40,00

 

IV

Hải Dương

 

 

 

1

Kinh Môn

38

33,33

 

V

Thái Bình

 

 

 

1

Tp Thái Bình

41

28,57

 

VI

Quảng Bình

 

 

 

1

Quảng Ninh

36

35,71

 

2

Quảng Trạch

29

71,43

 

3

Lệ Thủy

26

33,33

 

4

Minh Hóa

10

40,00